trenfrargeru

Erguvan Plus Tella  სამნაჭრიანი  დივნის ნაკრები

Erguvan Plus Tella  სამნაჭრიანი  დივნის ნაკრები

ზომები:

სამადგილიანი დივანი:    სიგანე: 194 სმ,  სიღრმე: 72 სმ,  სიმაღლე: 83 სმ

სავარძელი:     სიგანე: 77 სმ,  სიღრმე: 72 სმ,  სიმაღლე: 83 სმ

ყავის მაგიდა: 145x85x65 სმ

რატანის ქსოვილი

ჩვენიპროდუქციაიწარმოებასპეციალურიწარმოებისსინთეზურირატანისსაქსოვიძაფებით. LuceGarden-ისბაღისავეჯისპროდუქციაიწარმოებასაქსოვიძაფებით, რომლებიციმპორტირებულიაWintec-ისმეშვეობით და მსოფლიოშიმოწინავეა.იმპორტირებულირატანისპროდუქტიდამზადებულია 97% პე (პოლიეთილენის) მასალისგან.

წარმოებაშიგამოყენებულირატანისნართისყველაზემნიშვნელოვანითვისებაისარის, რომისარარისსაზიანოადამიანისჯანმრთელობისთვის. რატანისსავარძლის კომპლექტიდამზადებულისპეციალურიქსოვისტექნიკით, მდგრადიაწყლის, წვიმის, ქარის, ტენიანობის, სიცივისადამზისმიმართდაUVდამატებულიუმაღლესიკლასისმასალებისგამოყენებით, გამოირჩევაგამძლეობით, ბაღისავეჯისმსგავსპროდუქტებთანშედარებით. ჩვენსპროდუქტებშიგამოყენებულისინთეზურირატანისმასალახელსუშლისისეთნეგატიურსიტუაციებს, როგორიცააინვაზიადაგაფუჭება, რაცხშირადგვხვდებაბაღისავეჯში. პროდუქტმაწარმატებითგაიარადახევისა დაგამოშრობისწინააღმდეგობისტესტები.

მოვლა

ჩვენსპროდუქტებზეარარისდანამატები, რომლებიცდამზადებულიასინთეზურირატანისსაქსოვიძაფებით. ჩვენსსაქსოვძაფებსშეუძლიათშეინარჩუნონსაწყისიმდგომარეობადიდიხნისგანმავლობაშიგარეფაქტორებისგანდამცავითვისებებით. თუმცა, თქვენიპროდუქტისრეგულარულიმოვლაარისმნიშვნელოვანიფაქტორი, რომელიცახანგრძლივებსმისსიცოცხლეს.

რატანისპროდუქტებისგამოყენების პერიოდებიგანსხვავდებაპროდუქტისგამოყენებისარეალისმიხედვით. განსაკუთრებითისპროდუქტები, რომლებიცკონტაქტშიამზისპირდაპირსხივებთან, უფროხშირადუნდაგაიწმინდოს.

რატანისბაღისავეჯისპროდუქტებიადვილადგაიწმინდებანესტიანიქსოვილითმხოლოდწყლისგამოყენებით. თავიდანუნდაიქნასაცილებულიქიმიკატებისშემცველისაწმენდისაშუალებები, ხოლობუნებრივისაწმენდიმასალებისგამოყენებამხოლოდსაჭიროებისშემთხვევაში.

ალუმინის კონსტრუქცია

პროდუქტისკონსტრუქციასტრუქტურაშიგამოყენებულიასრულითერმოალუმინი 40 43 ნორმისშესაბამისად, 1,5 მმდა 2,4 მმკედლისსისქე, მისთვის შესაფერისისხვადასხვადიამეტრით. კონსტრუქციის ნაწილებისშეერთებისასსახსარიკეთდებამიგისშედუღებით (ლაქისსროლით). სახსრებიასევეძლიერდებაწებოვანიშედუღებითდარჩენილხარვეზებზემავთულისდამატებით, ხოლოშედუღებისზედმეტინაწილებიმზადდებაშეღებვისთვის.

შეღებვისპროცესისდაწყებამდეიგიშედისსაშრობიღუმელშიქრომატირებისგზით, ანუხდებაგლუვიალუმინისზედაპირიმიკრონისზომის, რათაალუმინიდაჟანგდესდასაღებავისრულადმიესადაგოს კონსტრუქციას, ამის შემდეგ კონსტრუქციამზადაა.

რატანისმასალისალუმინისჩონჩხზედასამაგრებლადგამოიყენებასხვადასხვასიგრძისხრახნიანი ფოლადისსამაგრები. გარდაამისა, 19 მმსიგრძისუჟანგავიფოლადისსპეციალურადწარმოებულიხრახნისდაკბილულილურსმნებიგამოიყენებაპროდუქციისლენტებში. 32 მმდიამეტრისუჟანგავიმასალისდამცავიდამაგრებულიაიმპროდუქტებისფეხებზე, რომელთაქსოვისპროცესიდასრულებულია.

ღრუბელი

ღრუბელი,  რომელიც  დამზადებულიაპოლიურეთანისმასალით, გამოიყენებასავარძლებისადაზურგისბალიშებში, იგი უზრუნველყოფსკომფორტს მათიარარეგულარულიუჯრედისსტრუქტურისწყალობით. მათიწნევისშთამნთქმელისტრუქტურებითსაჯდომისადაზურგისმიდამოში, იგი  დიდხანსინარჩუნებენხარისხსსტანდარტულღრუბელთან  შედარებით.

ღრუბლის  ტექნიკური მახასიათებლები

ღრუბლისსისქე: 10 სმ

სიმკვრივეკგ/მ³ (ISO 1855): 32 ± 1

SAG ფაქტორი (ISO 2439): ≥ 2

მოგერიების % (ISO 2439): ≥ 50

სიმტკიცე N ISO 2439 (ILD 40%): 130-170

დაჭიმვისსიძლიერისKpa (ISO 1798): ≥ 80

დრეკადობა % (ISO 1798): ≥ 100

დახევის  სიმტკიცე N/სმ ASTM D 3574: ≥ 3

დეფორმაციის % (ISO 3385) – სიმტკიცე: ≤ 25

დეფორმაციის % (ISO 3385) – სისქე: ≤ 5

ქსოვილი

უმაღლესიკლასისგალიასქსოვილიგამოიყენებაჩვენსყველაპროდუქტში. ოლეფინისნართისსტრუქტურისწყალობით, რომელიცშესაფერისიაგარეგამოყენებისთვის, ქსოვილებიადვილადიწმინდება. პროდუქტებშიგამოყენებულიქსოვილებიწყალგაუმტარიაყველანაირიგარეპირობებისმიმართ. ჩვენსპროდუქტებშიგამოყენებულმაქსოვილმაწარმატებითგაიარა 7 სხვადასხვატესტისინათლის, ამინდისპირობების, ულტრაიისფერისხივების, დახევის, ზღვისწყლის, აუზისწყლისადანაკაწრებისწინააღმდეგ.

ვიზიტორთა კომენტარები

ჯერ არ არის.პირველი კომენტარის გაკეთება შეგიძლიათ ქვემოთ მოცემული ფორმის საშუალებით..